En jord full av röda fanor och klasskamp.

Vi är socialister – Vänsterpartiets interimistiska partiprogram i 12 punkter
Programkommissionens förslag till partiprogram håller inte måttet. Förslaget innebär ett stort steg åt höger och ett skarpt brott med Vänsterpartiets ideologi. För att värna Vänsterpartiets socialistiska och antikapitalistiska ryggrad föreslår vi att följande grundsatser ska tjäna som Vänsterpartiets interimistiska partiprogram fram till nästa kongress då den nyvalda programkommissionen har återkommit med ett nytt förslag.

Vi yrkar
att dessa grundsatser antas som Vänsterpartiets interimistiska program fram tills nästa kongress då ett nytt program antas.

12 grundsatser för Vänsterpartiet

1) Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund
Vänsterpartiet arbetar för kapitalismens avskaffande och skapandet av ett demokratiskt socialistiskt samhälle utan härskande borgarklass och förtryckt arbetarklass, befriat från kvinnoförtryck och rasism, där människan respekterar jordens begränsade resurser och för en ekologiskt långsiktigt hållbar tillvaro.

2) Klasskamp för socialism
Vänsterpartiet är en del av den socialistiska arbetarrörelsen. Med grund i marxistiska samhällsanalyser ser vi produktivkrafternas utveckling och klasskampen som de historiska drivkrafterna bakom samhällsomvandlingar. Vi sätter målet att på de arbetande massornas grund bygga krafter starka nog att med demokratiska medel störta den nu härskande borgarklassen från den politiska makt dess ägande ger den.

Det är enbart genom folkets egen kamp som det socialistiska samhället med gemensamt ägande av produktionsmedlen och demokratisk kontroll av ekonomin kan byggas. Bred organisering, arbetsplatskamp, strejker, demonstrationer, parlamentariskt genomförda reformer och civil olydnad är alla viktiga delar i vårt arbete för socialism.

3) Politiska reformer i riktning mot socialism
Vänsterpartiet kämpar för alla reformer som ökar arbetarnas makt, på jobbet och i samhället. Ett centralt krav är återtagande av hela välfärden i gemensam ägo. Vidare ser Vänsterpartiet reglering av finansspekulationen, förstatligande av bankerna samt statligt övertagande av ägandet av storföretag och naturresurser som steg mot socialismen.

Vi vill att kommuner och regioner äger och driver vård och omsorg och att skolan ska förstatligas. Arbetarstyren och kooperativ uppmuntras att ta över inom medelstora företag. Privat småföretagande är ett viktigt komplement inom flera sektorer. Vänsterpartiet vill demokratisera makten över ekonomin genom ökad planering möjliggjord av tekniska genombrott inom beräkningsmetoder och informationsflöden. Marknadslösningar kommer att fortsätta fungera inom vissa områden. Direktdemokrati på digital grund säkrar folkligt inflytande över samhällsekonomiskt beslutsfattande.

4) Kvinnokamp mot könsmaktsordningen
Vänsterpartiet kämpar under kvinnors ledning, men med solidariskt medverkande av män, mot könsmaktsordningens alla former av kvinnoförtryck. Vår övertygelse är att den feministiska kampen kan skapa ett jämställt samhälle i fråga om makt, resurser, löner och livschanser oavsett kön. Politiska reformer, kvinnoorganisering och maktförändringar, på såväl arbetsplatser, i organisationer, inom politiken och i privatlivet måste gå hand i hand för att avskaffa kvinnors underordning och mäns överordning.
Att avskaffa ojämlika löner mellan kvinno- och mansdominerade yrken, införa sex timmars arbetsdag, bryta snedfördelningen av det obetalda arbetet med hem och barn samt att stoppa alla former av mäns våld mot kvinnor är prioriterade frågor i vår feministiska kamp.

5) Ekologi, klimat och biologisk mångfald
Mänskligheten står mitt i en accelererande klimatkatastrof. Omedelbara åtgärder på alla områden måste vidtas för att drastiskt minska utsläppen av växthusgaser, återställa naturvärden och stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden i linje med vad vetenskapen visar krävs. Sverige och andra rika länder med stora utsläpp måste gå före ur ett globalt rättviseperspektiv.

Vänsterpartiet ser kapitalismen som grunden till klimatkrisen. Kapitalets vinstjakt, den exponentiella tillväxten, konsumtionshetsen, och brist på övergripande planering leder med nödvändighet till rovdrift på naturen. Klimatpolitiska åtgärder som bromsar utsläppen måste genomföras här och nu men kapitalismen som system måste också avskaffas för att mänsklighetens överlevnad på jorden ska säkras. Den systemkritiska klimatrörelsen är en nyckelallierad till arbetarrörelsen i kampen för socialism.

6) Antirasism mot splittring
Rasismen är idag, och har historiskt varit, en central del i hur vårt samhälle är strukturerat och hänger samman med den imperialistiska världsordningens koloniala arv. Människor som utsätts för rasism drabbas hårt, i vardagen, i arbetet, ekonomiskt, socialt och politiskt.

Islamofobi drivs öppet som en politisk ideologi och afrofobi genomsyrar hela samhället. Vänsterpartiet kämpar mot alla former av rasism och jobbar för att skapa ett samhälle där alla människor är jämlika. Utöver det lidande som utsatta människor tillfogas, bryter rasismen också ner arbetarklassens möjlighet till enighet och solidarisk kamp mot kapitalet. Därför är antirasismen oumbärlig i arbetarrörelsens kamp.

7) Fred och internationell solidaritet
Vänsterpartiet är en del av fredsrörelsen och har internationell solidaritet, gemensam kamp med förtryckta folk och med arbetar- och kvinnoorganisationer i andra länder som ett självklart fokus. Fredsrörelsens roll är central i vår tid när krig och militärt våld drabbar miljontals människor med död och förödelse.

När imperialistiska stormakter med USA i spetsen använder krig för att utöka sin makt och tillskansa sig kontroll över marknader och varor mobiliserar vi för fred i solidaritet över gränserna. När vapenindustrin, militären och politiska krigshetsare vill mångdubbla Sveriges militärutgifter, vapenköp och export av vapen förespråkar vi istället avspänning, nedrustning och stopp för vapenexport. I pågående krig och väpnade konflikter förespråkar vi vapenvila, förhandlingar och medling. För hållbar fred krävs rättvisa.

Vi kämpar mot Sveriges inträde i Nato, en imperialistisk kärnvapenallians som driver fram konflikter och krig. Vi vill att Sverige lämnar EU. Vår vision är istället ett fördjupat mellanstatlig samarbete mellan Sverige och våra nordiska grannländer liksom en respektfull och god relation med länder i hela världen.

8) HBTQI+ och rätten att vara sig själv
Vänsterpartiet verkar för ett samhälle där alla människor, oavsett sexuell läggning och könsidentitet, och oavsett hur de uttrycker denna läggning eller identitet, ska ha lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva sina liv efter sin egen vilja. Diskriminering och hat mot HBTQI+ personer är samhällsproblem som vi kämpar för att avskaffa. Alla har rätt att leva ett liv i frihet.

9) Funktionsrätt för rättvisa
Vi lever i ett samhälle som har en inbyggda hinder för personer med funktionalitet som avviker från normen. Genom att acceptera samhällets otillgänglighet accepterar vi strukturer som cementerar klassamhället. Reformer för att göra samhället tillgängligt är inte en fråga om välgörenhet utan en fråga om rättvisa.

10) Välfärd och trygghet för alla
Sverige är ett rikt land där stora brister i välfärden samtidigt breder ut sig. Vänsterpartiet kräver omfördelning av resurser från de rika till vår gemensamma välfärd. En god välfärd för alla är den viktigaste trygghetsfrågan i Sverige. Därför prioriterar Vänsterpartiet en stor ökning av resurser till offentlig välfärd på bekostnad av den privatkonsumtion som drivs av kapitalismens konsumtionshets. Fokus ligger på utbildning, bostäder, vård och omsorg för att skapa ett samhälle där varje individ kan leva ett värdigt liv och fullt ut uppnå sin potential i gemenskap med andra. Vänsterpartiet står alltid på folkets sida mot nedskärningar inom välfärden.

11) Strategi för förändring
Den övergripande utmaningen i politisk samhällsförändring är att lyfta gruppers objektiva intressen av förändring till medvetna krafter i organiserad kamp. Vänsterpartiet betonar att ett rörelseperspektiv behövs för radikal politisk förändring. Vårt fokus är på arbetarrörelsen, den feministiska rörelsen, klimat- och miljörörelsen, freds- och solidaritetsrörelsen, samt den lokalt förankrade kampen för en god välfärd. Målet är att delta och stärka dessa rörelsers kamp i en enande antikapitalistisk och feministisk riktning, samt att bli rörelsernas röst i parlamenten.

12) Demokratiskt parti med medlemsmakt
Vänsterpartiet är ett demokratiskt parti där medlemmarna har den avgörande makten. Vi förespråkar ett socialistiskt ledarskap som präglas av öppenhet, jämlikhet, internfeminism, förmåga till självkritik och strävan efter saklig utvärdering av arguments styrkor. Vår organisation är uppbyggd för att uppmuntra medlemmarnas och partiföreningarnas egna initiativ och för att motverka hierarkier, karriärism, maktkoncentration och förstelning. Öppenhet och transparens präglar alla våra beslutsfattande organ.

Jonas Karlsson, Vänsterpartiet Vantör
Claudia Velásquez, Vänsterpartiet Helsingborg
Monica de Santa Cruz, Vänsterpartiet Kungsholmen
Niklas Vanhainen, Vänsterparitet Hammarby-Skarpnäck
Mikela Lundahl Hero, Vänsterpartiet Majorna
André Ergin, Vänsterpartiet Flen
Lisbeth Henriksson, Vänsterpartiet Linköping
Katja Laine, Vänsterpartiet Eslöv
Alfonso Allende, Vänsterpartiet Malmö
Kerstin Sagström, Vänsterpartiet Linköping
Åsa Levin, Vänsterpartiet Haninge
Lina Al-Nahar, Vänsterpartiet Malmö
Sofia Mir, Vänsterpartiet Birka-Vasa
Patricia Escalante, Vänsterpartiet Malmö
Kristina Scheele, Vänsterpartiet Uppsala
Maria Dexborg, Vänsterpartiet Malmö

Följ med i debatten! Missa inga viktiga debattinlägg!