Bild på kust med en strand och massa djur.

Förslaget till nytt partiprogram tar upp allemansrätt och strandskydd men har en alldeles för svag och luddig formulering.

Allemansrätten har funnits i Sverige i flera hundra år och tas av de flesta för given. På senare tid har den alltmer kommit att urholkas med en smygande privatisering av skog och mark där högerns fundamentalistiska tro på äganderätten ges allt större företräde. Att uppleva natur ska inte vara förbehållet den som äger den.

Strandskyddet har funnits sedan 1950-talet och syftar dels till att säkra allmänhetens tillträde till stränder längs kust och sjöar, men också till att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Vidare pekas naturliga stränder ut som kritiska för att minska konsekvenserna av klimatförändringens ofrånkomliga extremväder. Strandskyddet är idag direkt hotat av högerns politik.

Två centrala begrepp som allemansrätt och strandskydd kan inte beskrivas som enbart vara ”viktiga för att säkra allas frihet att leva goda liv”

Vi föreslår därför

att ändra texten på rad 1210-1211 till följande: ”Allemansrätten, som ger var och en fritt tillträde till naturen utan att behöva äga den, ska värnas. Vi vill slå vakt om strandskyddet, som utöver att ge allmänheten tillträde till kuster och sjöar, bevarar strandzonens känsliga djur- och växtliv och bidrar till högre motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter.”

Vänsterpartiet Norrtälje

Följ med i debatten! Missa inga viktiga debattinlägg!