En våg med en man och en kvinna i jämvikt framför en kongressbyggnad och blå himmel med fredsduvor.

Enligt Vänsterpartiets stadgar ska minst 50% av partiets valda vara kvinnor. Det innebär att andelen kvinnor på t.ex. listor till de allmänna valen ska ligga mellan 50 och 100%. I konsekvens med detta kommer alltså andelen män ligga mellan 0 och 50%. Ett aktuellt exempel är förslaget till kandidater inför valet till EU parlamentet där 12 av 36 kandidater, dvs 33% är män respektive 24 av 36 kandidater, dvs 67% är kvinnor. Dessutom är andelen kvinnor bland de 10 första 80%. Även i partistyrelsen och riksdagsgruppen är andelen kvinnor ungefär dubbelt så hög som andelen män. Jag anser att det inte är rimligt att det blivit praxis i partiets ledande organ.

Min erfarenhet från min partiförening och mitt distrikt är att dessa både klarat att leva upp till stadgarnas krav på minst 50% kvinnor men samtidigt ha en god andel män i valda organ.

Jag står bakom kravet att kvinnor ska vara i majoritet i valda organ men jag anser att stadgarna också ska markera det är viktigt med en god andel män.

Jag motiverar det med att männen utgör hälften av befolkningen, hälften av väljarkåren och ca hälften av medlemmarna inom partiet. Det är viktigt att vi har manliga förtroendevalda som kan representera olika yrkesgrupper med hög andel män etc. Det är viktigt med goda manliga förebilder i arbetet med mäns våld mot kvinnor, för pojkar med dålig motivation i skolarbetet, för mäns delaktighet och ansvarstagande för det obetalda omsorgsarbetet inom familjerna mm. Enligt SCB:s senaste stora väljarundersökning (maj 2023) var stödet för partiet hos kvinnor 9,9 % och hos män 6,1%. Även om det så vitt jag vet saknas lättillgängliga opinionsundersökningar för stödet för partiet i gruppen unga män så ska stödet bland unga kvinnor enligt Verians opinionsundersökning ligga på höga 17%. Antagligen ligger stödet för unga män avsevärt lägre vilket är bekymmersamt inför framtiden. Det låga stödet bland unga män syns även i medlemsstatistiken hos Ung Vänster samt t. ex bland nya medlemmar i Vänsterpartiet Uppsala.

Därför bör vi ha en god manlig representation bland våra valda representanter samtidigt som andelen kvinnor fortfarande ska utgöra minst 50%.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag

att riktvärdet för andelen män i valda organ ska ligga i intervallet 40-50%

Jacob Johnson                          Uppsala

Lennart Larsson                        Uppsala

Carl Åborg                                 Uppsala

Anna-Lena Mehlstrand              Uppsala

Lars Thor                                   Uppsala

skriv till mig Jacob på axeljacobjohnson@gmail.com om du stödjer motionen

Följ med i debatten! Missa inga viktiga debattinlägg!