Bild på ett grönt landskap med odlingar och en stad och vindkraftverk med mera i bakgrunden.

Motion om reviderad inledning till Vänsterpartiets partiprogram

Vi vill se en del förändringar av programförslagets inledning på rad 2 till 33.

Vi tycker att det är viktigt att tydligt och redan i inledningen slå fast våra ideologiska grundvalar, liksom vikten av att verka för en fredlig värld. Vi anser att de inledande orden om ”ett bättre samhälle” som knappast skiljer vårt program från något annat partis kan utgå. Vi har också ändrat på värdeorden.

Vi har också lagt in Bertil Bartholdsons ändringsförslag på rad 5 – 7.

Vi tycker att det är tydligare att tala om att det som står i vägen är ”de stora kapitalintressena” och ”den kapitalägande klassen” istället för ”kapitalet”.

Vi tycker att det handlar om att driva ”våra gemensamma” intressen och att vi alla vinner på det.

Vi har även gjort ett antal ändringar av mer språklig karaktär.

Vi yrkar därför:

att raderna 2 t.o.m. 33 stryks och

att de ersätts med följande text:

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi arbetar för ett samhälle och en värld, där alla kan leva i frihet, jämlikhet, gemenskap och fred. Vi vill se en politik som löser de stora samhällsproblemen. Vi behöver skapa väl fungerande arbetsplatser. Fossilberoendet måste brytas. Vi behöver ta bättre hand både om varandra och den natur och miljö omkring oss som vi alla är beroende av. Genom att göra detta kan vi ta historiska kliv framåt.

Det är möjligt att göra det. Men de stora kapitalintressena med sin kortsiktiga vinstjakt sätter press på samhället att gå i fel riktning. Fler människor behöver kunna arbeta helhjärtat med de stora utmaningar vi har framför oss!

Vi behöver skolor som ser till elevernas bästa och industrier som är engagerade i att ställa om från det fossila. Vi behöver arbetsplatser med respekt och inflytande för sina anställda, med kortare arbetsdagar som låter oss leva friare liv.

Politik handlar inte bara om god vilja, utan också om att ta konflikt när det behövs. De bra saker vi byggt upp i Sverige blev verklighet just för att arbetarrörelsen, kvinnorörelsen och många andra rörelser stod upp för sin sak. Vi är många fler än de som gynnas av en politik som utgår från den kapitalägande klassens intressen. Vi ska använda demokratin för att genomföra det vi vill.

För att göra det behöver vi hålla ihop. Vi behöver frigöra oss från gamla och orättvisa strukturer. Alla ska kunna forma sina liv fritt, oavsett klass, kön och etnisk bakgrund. Alla ska mötas med respekt, var vi än föddes. Alla ska få vardagsekonomin att gå ihop.

Politisk rörelse handlar om att organisera sig för att driva våra gemensamma intressen tillsammans. Vi vinner alla på en politik för frihet, jämlikhet, gemenskap och fred. Vänsterpartiet vill bygga ett samhälle och en värld för alla, inte bara för fåtalet.

Anders Fraurud, Jacob Johnson, Gunnar Kraft, Lennart Larsson, Håkan Nyström, Lars Rudebeck, Carl Åborg, Anna-Lena Mehlstrand alla Uppsala

Följ med i debatten! Missa inga viktiga debattinlägg!