Bild på sal med massa människor och en vågskål för att väga rättvisan.

En stadgeändringsmotion när det gäller uteslutning av partimedlem

I stadgarna för den 44:e kongressen 2022 §146-148 står när det gäller uteslutning av medlem följande:

”§ 146. Medlem som uppträder mot partiets program, bryter mot stadgarna, tillhör

konkurrerande politiskt parti eller på annat sätt allvarligt skadar partiet kan uteslutas

  • 147. Beslut om uteslutning fattas av partistyrelsen efter det att berörd medlem och

dennes partiförening och distrikt getts möjlighet att yttra sig. Verkställande utskottet kan under den tid ett uteslutningsärende bereds suspendera berörd medlem från partiets verksamhet. Suspenderingen gäller till nästkommande partistyrelsemöte. Partistyrelsen kan besluta om förlängd suspendering till det därefter följande partistyrelsemötet.

147 b. Med samma förfarande som anges i §§ 146–147 kan medlem av en

parlamentarisk grupp som varaktigt eller i principiellt viktiga frågor agerar i strid med

partiets program och ståndpunkter, eller på annat sätt allvarligt skadar partiets

parlamentariska verksamhet, uteslutas ur gruppen. Utesluten gruppmedlem anses inte längre företräda Vänsterpartiet i sina parlamentariska uppdrag.

148. Uteslutningar rapporteras till kongressen. Om någon på kongressen yrkar att viss uteslutning skall upphävas eller om den som uteslutits överklagat beslutet behandlas detta ärende i den ordning kongressen bestämmer.

De nuvarande stadgarna beskriver inte en rättssäker och demokratisk process. Det finns inga steg beskrivna vid en uteslutningsprocess utan en partimedlem kan uteslutas direkt utan vare sig muntlig eller skriftlig varning. Detta blir väldigt godtyckligt. Det finns inte heller tydligt angivet när och hur partistyrelsen skall kontakta och föra en dialog med den lokala partiföreningen.

När det gäller uteslutande av medlem borde finnas det finnas nivåer även där. Det är inte rimligt att en medlem direkt kan bli utesluten för all framtid.

I de stadgar som nu gäller utesluts personen omedelbart och fråntas alla uppdrag. Vid överklagan till kongressen och om kongressen ändrar uteslutningsbeslutet, kan det vara svårt att kunna få tillbaka sina uppdrag. Detta innebär att personen straffas oavsett vad kongressen säger.

Att utesluta någon från Vänsterpartiet måste vara den absolut sista åtgärden som partistyrelsen använder, när andra åtgärder inte har hjälpt. Den enda instans som då kan upphäva beslutet är kommande partikongress, men det kan ju faktiskt ta två år till dess. Därför kan det behövas en disciplinnämnd bestående av kunniga personer som ej är partistyrelseledamöter eller anställda på partikansliet. Detta borde gälla alla ärenden som inte har gått till domstol och där personen är dömd med fängelsepåföljd.

Det är ju också brukligt inom rättsväsendet att om beslutet har överklagats inte domen verkställs innan överklagan har tagits upp.

Slutligen handlar det om vilket parti vill vi att Vänsterpartiet ska vara. Ska det vara ett rättssäkert och demokratiskt parti där medlemmarna kan känna sig trygga och där det högt i tak och ett tillåtande klimat. Eller ska det vara ett rättsosäkert och odemokratiskt med otrygga medlemmar som inte våga säga sin mening eller våga kritisera partiledningen. Vilket parti vi vill ha avgör den 45:e partikongressen och Vänsterpartiets ledning.

 Vi yrkar att

Vänsterpartiets stadga paragraferna 146 och 147, 148 får ny lydelse enligt följande i en paragraf.

Beslut om uteslutning av medlem fattas av partistyrelsen efter utredning av på vilket sätt berörd medlem uppträder mot partiets program, bryter mot stadgarna, tillhör konkurrerande politiskt parti eller på annat sätt allvarligt skadar partiet. Utredningen sker stegvis enligt följande nivåer:

  1. Partistyrelsen kontaktar berörd medlem och berörd lokal partiförening.
  2. Partistyrelsen utfärdar muntlig varning, som dokumenteras.
  3. Berörd medlem och lokal partiförening yttrar sig muntligt, vilket dokumenteras.
  4. Partistyrelsen utfärdar skriftlig varning, som delges berörd medlem, lokal partiförening samt berörd distriktsstyrelse.
  5. Berörd medlem, lokal partiförening och berörd distriktsstyrelse ges möjlighet att yttra sig.
  6. Partistyrelsen beslutar om uteslutning eller fortsatt medlemskap. Beslutet kan vara tidsbegränsat med en satt prövotid.
  7. Uteslutningen verkställs först när eventuellt överklagande avslagits.
  8. Berörd medlem kan överklaga beslutet till partiets disciplinnämnd, vilken består av 5 personer, som ej är partistyrelseledamöter eller anställda på partikansliet, valda av kongressen. Disciplinnämnden kan upphäva uteslutningen.
  9. Uteslutningen rapporteras till kongressen, som kan ta ställning till uteslutningen efter att berörd person begärt det eller att ett kongressombud begärt det.

Följ med i debatten! Missa inga viktiga debattinlägg!