(Denna motion är antagen av partiföreningen Majorna i Göteborg. Sprid den gärna!)

Återremittera förslaget till nytt partiprogram

Vänsterpartiets partiprogram är överordnat övriga politiska strategidokument och ska kunna användas som utgångspunkt och stöd i det politiska arbetet. I programkommissionens följebrev till förslaget går att läsa att programmet behöver vara begripligt och att det ska vara tydligt vad vi vill. Vi anser inte att förslaget lever upp till det, utan väcker fler frågor än det besvarar. Det är gott om luddiga formuleringar och skrivningar om klokhet, rationalitet, långsiktighet och tålamod och svårare att hitta tydliga och konkreta svar om Vänsterpartiets ideologi och politiska svar.

Vidare går i följebrevet att läsa “Vi tänker oss partiprogrammet som en ingång till en öppen och levande diskussion, där olika förklaringsmodeller får plats samtidigt.”

Att främja en öppen och levande politisk diskussion i partiet är oerhört viktigt, men partiprogrammet bör just vara ett resultat av en sådan levande diskussion, en sammanfattning av vad majoriteten av medlemmarna tycker i principiellt viktiga frågor. Det är så programmet kan bli ett stöd i det politiska arbetet.

Förslaget till nytt partiprogram undviker i stället flera sådana frågor och ger i stället ”politiska ledningar på alla nivåer stort utrymme att agera i de situationer som uppstår” (ur följebrevet). Programförslaget skapar därmed för stora tolkningsutrymmen och ger varken medlemmar eller ledningar vägledning. Oundvikligen kommer frågan om vem som har tolkningsföreträde att uppstå. Det är bättre att valda ledningar vet vilken politik majoriteten av medlemmarna vill att de ska arbeta för.

Vi lever i en tid när kapitalismen är mer dominerande än någonsin, ekonomiskt, ideologiskt och politiskt. Högern är på offensiven och dess största seger är att de flesta inte ser att det finns något alternativ till det härskande kapitalistiska systemet och att allt som går på tvärs mot detta definieras som främmande och omöjligt.

Till skillnad från högern tror vi att ett sådant alternativ är både nödvändigt och möjligt. Vänsterpartiet strävar efter en radikal samhällsomvandling, mot ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. Där makten kommer underifrån och där demokratin blir fullödig. Där produktionens inriktning och investeringarna inte styrs av privat vinstmaximering utan av våra gemensamma behov. Där fossilsamhället fasas ut. Det systemet kallar vi socialism.

Just i en tid som vår, när högervinden blåser hårt och bristen på alternativ är så stor, är det Vänsterpartiet uppgift att stå upp för för ett rödgrönt socialistiskt alternativ. Detta ska vara den tydliga grunden i vårt partiprogram. Så är det inte i det liggande förslaget som istället duckar för denna avgörande fråga, ett steg bakåt jämfört med det nuvarande programmet. I all praktisk verksamhet är kompromisser oundvikliga men om vi i partiprogrammet utgår från kompromisser så har vi redan övergett våra mål.

Sammantaget kan vi inte se hur det förslag på nytt partiprogram som presenterats går att revidera med tillägg och ändringsförslag utan att det blir ett oanvändbart lapptäcke.

Vi yrkar därför

att förslaget till nytt partiprogram återremitteras med uppdraget att förtydliga partiets socialistiska grund och politiska huvudfrågor.

Birgitta Lagerlöf

Lars Henriksson

Följ med i debatten! Missa inga viktiga debattinlägg!